Ερευνητικά Έργα

 

Nicopolis - Έρευνα και Ανάπτυξη ΙοΤ εφαρμογών για την Συλλογή και Αξιοποίηση Μεγάλων Δεδομένων και την Δημιουργία Ευφυούς Ξενοδοχείου

iCREW: Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας

RecomARhotel - Δημιουργία συστήματος συστάσεων και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε ξενοδοχειακή μονάδα

AMVRADIA - Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας για την πρόληψη εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με χρήση drone και άλλων συσκευών

QNeST PLUS - Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό

eMEDIATOR - Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo

JANUS e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education

INGENIOUS - strengthenINg diGital pEdagogy skills aNd competencIes Of edUcatorS

PLANET4 - Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0

SMARTiMONY - Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries

HERMES – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social context

ICT - FoodAware Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των ακτινιδίων, ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων ακτινιδίου και ευφυής διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού με βάση προηγμένες εφαρμογές Πληροφορικής

TrackMyHealth - Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης ηλικιωμένων, ατόμων με προβλήματα υγείας και μοναχικών εργαζομένων με την αξιοποίηση Φορέσιμων Συσκευών και Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης

EUKREAS – Προηγμένη ιχνηλασιμότητα του Ηπειρωτικού κρέατος για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής αξιοποιώντας ευφυή συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας

NEW METRO – embeddiNg kEts and Works based learning into MEchaTROnic profile

INTER-PASS – Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports

TIPHYS 4.0- Social Network based doctoral Education on Industry 4.0

QNeST – Quality Network for Sustainable Tourism

RE.CO.RD - Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές

GIENAHS – Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes

ECOPORTIL – Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation

BalkanMed INNOVA – Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

WatchArachthos - Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου

iSECRET – Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγηση της Επάρκειας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού

CaseMaker - Innovative ICT-platform to enhance case-based teaching and learning (CASEMKR)

TEN ECOPORT - Διασυνοριακή Επαύξηση του Δικτύου ECOPORT8

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ευφυές Σύστημα για την αυτόματη Ανάλυση και Αξιολόγηση Καρδιοτοκογραφικών Δεδομένων χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης

APC – Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών

INNOVA NET– Διεθνές Κέντρο Εφαρμοσμένης Γνώσης για την Καινοτομία στις Μεσογειακές Χώρες

SAIL, ICT System Addressed to Integrated Logistic management and decision support for intermodal port and dry port facilities

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ - Ένα εργαλείο για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

ΣΦΙΝΞ – Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

MΗΤΕΡΑ – Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

INNOVA – Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς

DRYSTONE ROUTES – Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento

Ευφυές Σύστημα για την ανάλυση και αξιολόγηση ιατρικών δεδομένων με χρήση Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά δίκτυα ινστιτούτων και πανεπιστημίων


CO-DESNET: COllaborative DEmand and Supply NETworks (Συνεργατικά Δίκτυα Ζήτησης και Εφοδιασμού)
Site: www.codesnet.polito.it        e-mail: codesnet@polito.it
Στόχος είναι η υποστήριξη και διαχείριση της επιστημονικής γνώσης που αφορά το πρόβλημα σχεδιασμού και διαχείρισης μεγάλης κλίμακας, πολυδιάστατα και πολυπαραγοντικά Συνεργατικά Δίκτυα παραγωγής και παροχής υπηρεσιών βιομηχανιών που ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής. Το Δίκτυο λειτουργεί ως ένα Εικονικό Δίκτυο Έρευνας & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο