ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την εξέλιξη του έργου ERASMUS+ eMEDIATOR

eMEDIATOR – η 1η φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί

Η πρώτη φάση του έργου ERASMUS+ “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo” ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μέσα από μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε σύνοψη των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου της κοινής εργασίας ομάδων προερχόμενων από 5 χώρες: Λετονία (επικεφαλής εταίρος), Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία και Γερμανία.

Ο κύριος στόχος αυτού του σταδίου ήταν η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και της εννοιολογικής δομής της ψηφιακής πύλης του eMEDIATOR.

Σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης του έργου, έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα βήματα για τον εντοπισμό των αναγκών των χρηστών της ψηφιακής πύλης:

  • ανάλυση της καινοτομίας που εισάγει το έργο και των δομικών στοιχείων του,
  • σχεδιασμός ερωτηματολογίου για τον προσδιορισμό των παιδαγωγικών, σχετικών με τις ικανότητες/δεξιότητες, οργανωτικές και τεχνολογικές προτιμήσεις των χρηστών της πύλης, όπως είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εργοδότες, το προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι φοιτητές,
  • ανάλυση της έρευνας που βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε αναπτύχθηκε και που διανεμήθηκε στις προαναφερόμενες ομάδες χρηστών.

Η ανάπτυξη μιας πύλης επίδειξης (demo portal) έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας της ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού (Agile Software Development). Στην επόμενη φάση του έργου απαιτείται η ανάπτυξη του Μοντέλου των παιδαγωγικών στοιχείων της πύλης. Επίσης, τα υπόλοιπα μοντέλα που αναπτύσσονται παράλληλα, θα βελτιώνονται συνεχώς. Η ομάδα υλοποίησης του έργου θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων εξ αποστάσεως παιδαγωγικών εργαλείων στο ψηφιακό περιβάλλον του eMEDIATOR.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι εξέχουσας σημασίας για την βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και για την εισαγωγή καινοτόμων μορφών οργάνωσης της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου θα είναι η δημιουργία ενός μοντέλου και ενός πρωτοτύπου επίδειξης μιας ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση μιας επεκτάσιμης κινητής εκπαιδευτικής υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες cloud.

ERASMUS+ Project “Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (eMEDIATOR), Agreement No. 2021-1-LV01-KA220-HED-000027571 (2021-2023).

eMEDIATOR
Μετάβαση στο περιεχόμενο