ΣΦΙΝΞ 

 

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006
Πρόγραμμα Παρέμβασης 11
Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά
Μέτρο 001: Αναβάθμιση στη Διαχείριση Κοινών Οικοσυστημάτων

Περίοδος Υλοποίησης: 1/6/2006-30/9/2008

Προϋπολογισμός ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 65.948€

Επιστ. Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος, Επ. Καθηγητής

Στόχος του Έργου: Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών με εξειδίκευση στις πλημμύρες και τις φυσικές καταστροφές που οφείλονται στους υδάτινους πόρους και τη μετακίνησή τους.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:
– Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών που οφείλονται σε πλημμύρες (ΣΦΙΝΞ) βασισμένο σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Το σύστημα θα υποστηρίζει, επίσης, την αποκατάσταση των καταστροφών και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού,
– την ανάπτυξη ενός ερευνητικού διασυνοριακού δικτύου μεταξύ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Απουλίας που θα εξειδικεύεται στα συγκεκριμένα θέματα και θα επιτελεί διττό σκοπό. Καταρχήν θα λειτουργεί σαν την επιστημονική επιτροπή καθοδήγησης του έργου, υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διάδοση των καλών πρακτικών που θα παραχθούν από τα αποτελέσματα του έργου και επιπλέον θα είναι υπεύθυνη για τη γόνιμη και διασυνοριακή μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των Περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές, λειτουργικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης,
– την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού μηχανισμού αντιμετώπισης του κινδύνου όταν αυτός εκδηλώνεται με στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Ο μηχανισμός, που θα λειτουργεί διασυνοριακά, θα υποστηρίζεται από το σύστημα ΣΦΙΝΞ και θα εφαρμοσθεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες των Περιφερειών

Χαρακτηριστικές συνιστώσες του συστήματος ΣΦΙΝΞ αποτελούν:

I. Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών το οποίο ενσωματώνει χαρτογραφικά και χρονολογικά το τοπογραφικό υπόβαθρο, τα γεωμορφολογικά στοιχεία (βουνά, ποτάμια, σπηλιές, πηγές κ.λπ.), τα ανθρωπογενή στοιχεία όπως δρόμους, οικισμούς, μεμονωμένα κτίσματα, αρχαιολογικούς χώρους, διοικητικά όρια, τοπωνύμια, κ.λπ., καθώς και δορυφορικές φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες ιδιαίτερα υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας. Πηγή των πληροφοριών αυτών είναι η γεωγραφική υπηρεσία στρατού, οι Νομαρχίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Απουλίας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών δορυφορικού περιεχομένου.

II. Σύστημα πρόληψης, ανίχνευσης, αντιμετώπισης, διαχείρισης κινδύνων & ετοιμότητας. Τα στάδια πρόληψης και ετοιμότητας καλύπτουν τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν προγενέστερα μιας πιθανής καταστροφής. Το στάδιο της αντιμετώπισης  περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης τέτοιων φαινομένων. Το στάδιο της ετοιμότητας αφορά στη δημιουργία μηχανισμών, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι για ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Η αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτεί συγχώνευση και διανομή επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών, ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών πραγματικού χρόνου. Η πληροφορία πρέπει να αναμεταδοθεί και να γίνει κατανοητή στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών GIS και ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης κινδύνου για υδάτινους πόρους μέσω διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης παρέχοντας στο προσωπικό τις πιο ακριβείς πληροφορίες όποτε τις χρειάζεται, δίνει στους επαγγελματίες διαχείρισης κρίσεων την ικανότητα να συγκεντρώνουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών που αφορούν την περιοχή που βρίσκεται σε κρίση και μετά από ανάλυση να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές με αποδοτικούς και έξυπνους τρόπους.

III. Σύστημα μετριασμού ζημιών και αποκατάστασης. Το στάδιο της αποκατάστασης ζημιών περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και οι ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών και του πληθυσμού. Το στάδιο του μετριασμού των ζημιών σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων ,ώστε να μειωθούν οι απώλειες κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής είτε πρόκειται για υλικές είτε για έμψυχες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον σχεδιασμό αποκατάστασης ζημιών των δικτύων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

IV. Σύστημα γενικής εποπτείας και ενημέρωσης ευρέως κοινού. Σύστημα εποπτικής ενημέρωσης για το ευρύ κοινό των γεωγραφικών αποτυπώσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Απουλίας μέσω του Διαδικτύου.

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο