ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΗΝ 9Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ

Στο πλαίσιο της 9ης Πανελλήνιας Έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου 2023, πλήθος επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το νέο Βιομηχανικό Διδακτορικό του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο περίπτερο του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ), που υλοποιεί το αντίστοιχο έργο. Το νέο αυτό πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται με τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σύντομα θα μπορεί να δεχθεί υποψήφιους διδάκτορες από όλη την Ευρώπη.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και ίδρυση ενός δια-ιδρυματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών σε συνεργασία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και με τίτλο «Βιομηχανικό Διδακτορικό στις Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Το Βιομηχανικό Διδακτορικό σκοπεύει να εισαγάγει σύγχρονες καινοτόμες πρακτικές έρευνας και εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας με Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει να προσελκύσει υποψήφιους διδάκτορες και στελέχη ΜμΕ, τα οποία θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τουλάχιστον δύο (2) χώρες και με ερευνητικό θέμα που θα αφορά ζητήματα και προβλήματα των ΜμΕ. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιείται με συνεπίβλεψη από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων. Επιπλέον, τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας των υποψήφιων διδακτόρων θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη ΜμΕ που συμμετέχουν στο πλάνο εκπαίδευσης και έρευνας του υποψήφιου διδάκτορα και θα αφορά στις ανάγκες της επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα,  θα ενισχυθεί η ερευνητική εξωστρέφεια του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα δημιουργηθούν κοινές ερευνητικές ομάδες από διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και, επιπλέον, θα υπάρχει άμεση ερευνητική συνεργασία με καινοτόμες Ευρωπαϊκές ΜμΕ, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ έρευνας και αγοράς εργασίας.

Το νέο Βιομηχανικό Διδακτορικό θα προσπαθήσει να παρέχει μια μεθοδολογία έρευνας για την απόκτηση δεξιοτήτων προσανατολισμένων στις τάσεις της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, οι οποίες θα παρέχουν καινοτόμες τεχνολογίες που ζητούνται στην Βιομηχανία 4.0. Τα εμπλεκόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσής τους και να πραγματοποιήσουν έρευνα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τάσεις, τις τεχνολογίες αιχμής αλλά και τις ανάγκες της Βιομηχανίας, εστιάζοντας στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Μαθηματικά, φυσική, τεχνολογία και μηχανική
  2. Πληροφορική & τηλεπικοινωνίες – ICT
  3. Κοινωνικές επιστήμες & ικανότητα εκμάθησης και διαχείρισης
  4. Επιχειρηματικότητα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Βιομηχανικό Διδακτορικό στις Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, MIS 5162213)

Μετάβαση στο περιεχόμενο