ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ

Ένα εργαλείο για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Δράση 4.6.1: Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας
Οριζόντια Δραστηριότητα 4

Περίοδος Υλοποίησης: 9/2006-12/2008

Προϋπολογισμός ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 79.400€

Επιστ. Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος, Επ. Καθηγητής

Μετασχηματισμός της Γνώσης σε Μεταγνώση:
Στα πλαίσια του Έργου αναπτύχθηκε ένα ευφυές σύστημα καταγραφής, κατηγοριοποίησης, παρουσίασης και ανάδειξης των ερευνητικών και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, ώστε να καταστούν εύληπτα και εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια ΜΕΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Virtual Library), μια ευφυή ΜΕΤΑ-ΒΑΣΗ, η οποία αναδεικνύει τα σημαντικότερα και πιο ουσιαστικά αποτελέσματα κάθε Έργου, τα παρουσιάζει με «έξυπνο τρόπο», δίνει τα σημαντικότερα στοιχεία του, τα αποτελέσματά του, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν, τις καινοτομίες και νέες τεχνολογίες που προέκυψαν καθώς επίσης ενσωματώνει και παρουσιάζει υπάρχουσες μεταξύ των έργων συσχετίσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολα προσπελάσιμη και φιλική για το χρήστη.

Τελικοί χρήστες του εργαλείου αυτού είναι επιχειρήσεις, φορείς και γενικότερα κάθε συντελεστής και παράγοντας της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας που ενδιαφέρεται να γίνει κοινωνός της εξειδικευμένης γνώσης και να επωφεληθεί από τις δεξιότητες της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Βασικές Λειτουργίες:
Το Ευφυές Εργαλείο ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ επεξεργάζεται, μετασχηματίζει και παρουσιάζει ιδέες, τεχνολογίες, εμπειρίες και γνώσεις που έχουν προκύψει από ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα και από την επιστημονική έρευνα  ελληνικών ερευνητικών ομάδων. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο και επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Εισαγωγή, Αξιολόγηση και καταγραφή επεξεργασμένης πληροφορίας και εξειδικευμένης γνώσης
• Διαδικτυακή Διεπαφή
• Δυναμική Διάχυση Πληροφορίας
• Δημιουργία Προφίλ Χρήστη

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο