INNOVA – Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006

Πρόγραμμα Παρέμβασης 11

Άξονας Προτεραιότητας 002: Επιχειρηματικότητα

Μέτρο 001: Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Περίοδος Υλοποίησης: 6/2006-9/2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος, Επ. Καθηγητής

Προϋπολογισμός ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 198.000€

Στρατηγικοί Τομείς
Α. Αγρο-διατροφικός
Β. Τουρισμός
Γ. Ενέργεια & Περιβάλλον
Δ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τον Πολιτισμό

Περιοχές Υλοποίησης
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιοχή της Απουλίας

Συνεργαζόμενοι φορείς
Στον Τομέα Τεχνολογίες Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών για τον Πολιτισμό: UNIVERSUS-Csei και Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Tecnopolis CSATA s.c. ar.l.
Στον Τομέα Ενέργεια & Περιβάλλον: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και CITTADELLA della Ricerca S.C. p.A.
Στον Τομέα Τουρισμός: UNIVERSUS-Csei και Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Στόχοι του Έργου είναι η πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διασυνοριακή συνεργασία, η εξειδικευμένη κατάρτιση και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Στα πλαίσια του Έργου πραγματοποιούνται δράσεις εξειδικευμένης κατάρτισης και έρευνας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των περιοχών υλοποίησης του Έργου. Στόχος είναι η ενημέρωση και ανάπτυξη των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εργαλείο τη γνώση τεχνολογικών καινοτομιών και τελικά η καθιέρωση ανάλογων συνεργασιών και υποτροφιών και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Έργου.

Στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται
– τοπικές οινοπνευμοτοποιίες και μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, επιχειρήσεις κονσερβοποίησης και εμφιάλωσης τοπικών προϊόντων, πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες κρέατος
– ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιού­νται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού
– πολιτιστικοί σύλλογοι και πνευματικά κέντρα, βιβλιοθήκες και μου­σεία
– επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Όλες οι τοπικές ΜΜΕ που δραστηριο­ποιούνται στους επιλέξιμους στρατηγικούς τομείς και επιθυμούν να γίνουν αποδέκτες καινοτομιών και προτάσεων που θα συντελέσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή τους, ή απλά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την καλύτερη οργάνωσή τους, συνιστούν τους δυνητικούς συνεργάτες του Έργου.

Οι συνεργα­ζόμενες επιχειρήσεις είναι αυτές που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Έργου. Καθοριστικός είναι ο ρόλος τους και στο σχεδιασμό παρόμοι­ων πρακτικών και την υιοθέτησή τους και στο μέλλον. Οι συνθήκες που διαμορφώ­νονται στην παγκόσμια αγορά επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές ΜΜΕ και δημιουργούν την ανάγκη για εκσυγχρο­νισμό τους με το μικρότερο δυνατό κόστος, φιλοσοφία που βρίσκεται στη βάση του σχεδια­σμού του παρόντος Έργου.

Ωφελούμενοι:
– Οι 40 πτυχιούχοι, οι οποίοι προέρχονται από τις επιλεγείσες περιοχές υλοποίησης του Έργου και στους οποίους χορηγείται η υποτροφία για να συμμετάσχουν στις δράσεις εξειδικευμένης κατάρτισης και για να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από την παρεχόμενη γνώση
– Οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες τελικά διοχετεύεται η αποκτηθείσα τεχνογνωσία. Επισημαίνεται ότι η μεταφορά της τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις γίνεται χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για αυτές, καθώς η υποτροφία καλύπτει και αυτή τη δράση
– Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν να μεταδώσουν την εξειδικευμένη γνώση στους υποτρόφους και οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο από Πανεπιστημιακά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Ιδρύματα των συνεργαζόμενων χωρών
– Οι ερευνητές που εμπλέκονται στις δραστηριότητες στήριξης των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας
– Οι περιφερειακοί σύνδεσμοι επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ως προς το Έργο και τα αποτελέσματά του
– Τα γραφεία και οι δημόσιοι θεσμοί που έχουν ως προτεραιότητα την πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της καινοτομίας σε Ελλάδα και Ιταλία

Προοπτικές:
– Η ίδρυση και λειτουργία ενός διασυνοριακού σχολείου της καινοτομίας στους κοινούς στρατηγικούς τομείς. Η διαρκής και μόνιμη συνεργασία αξιόλογων ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων θα ενισχύσει την έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και θα προωθήσει την εφαρμογή τους στους διάφορους τοπικούς παραγωγικούς τομείς.
– Η δημιουργία μόνιμων διασυνοριακών υποτροφιών της καινοτομίας. Στόχος είναι να ωφεληθούν οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εξειδικευτούν πάνω σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο