Ευφυές Σύστημα για την αυτόματη Ανάλυση και Αξιολόγηση Καρδιοτοκογραφικών Δεδομένων χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)
Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Tσεχίας 2011-2013

Περίοδος Υλοποίησης: 1/6/2012-30/5/2014

Προϋπολογισμός: 15.000€

Επιστ. Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος, Επ. Καθηγητής

Λίγα λόγια για το Έργο:
Το Έργο στοχεύει να ενισχύσει, να υποστηρίξει και να επεκτείνει τη συνεργασία δύο Ερευνητικών Ομάδων από την Ελλάδα και την Τσεχία αντίστοιχα. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ερευνητική τους απόδοση μέσα από την επιστημονική τους συνεργασία ώστε να συνθέσουν τις επιστημονικές τους δεξιότητες, και να προτείνουν προηγμένες μεθόδους στο θέμα έρευνας της ανάπτυξης ενός ευφυούς συστήματος για την αυτόματη ανάλυση και αξιολόγηση καρδιοτοκογραφικών δεδομένων χρησιμοποιώντας την αιχμή των τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο σκοπεύει να εξετάσει και να προτείνει νέες μεθοδολογίες για την ανάλυση, επεξεργασία, εξαγωγή χαρακτηριστικών και τελικά την κατηγοριοποίηση καρδιοτοκογραφικών δεδομένων, έτσι ώστε στη συνέχεια να προταθεί μια γενικευμένη μεθοδολογία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος για την αυτόματη ανάλυση και αξιολόγηση καρδιοτοκογραφικών δεδομένων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί έρευνα και θα αναπτυχθούν νέες υβριδικές υπολογιστικές τεχνικές που να μπορούν να χειριστούν πολύπλοκα και πολυδιάστατα δεδομένα και/ή τεράστιες ποσότητες δεδομένων προκειμένου να αποκαλυφθούν εγγενείς/εσωτερικές “κρυμμένες” πληροφορίες και να διευκολύνει την εξόρυξη γνώσης. Ο πυρήνας των εξεταζόμενων προσεγγίσεων βασίζεται στην ιδέα της αξιοποίησης τεχνικών όπως συγχώνευσης δεδομένων (data fusion) και ψηφίδων υπολογισμών (granular computing) αλλά και γενικά μεθόδων και τεχνικών από την υπολογιστική νοημοσύνη για την επεξεργασία πληροφοριών και την εξόρυξη γνώσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο