Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου

WebSite: www.watcharachthos.eu

Facebook Page: https://www.facebook.com/Watch-Arachthos-Project

Twitter Page: https://twitter.com/ArachthosWatch

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος» 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περίοδος Υλοποίησης: 04-2017 έως 12-2020

Προϋπολογισμός: 203.738,42 €

Επιστ. Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος,  Καθηγητής

Στόχος της Πράξης: Η σχεδίαση και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στον ποταμό Άραχθο.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες δράσεις:

  • Τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης ολόκληρης της περιοχής,
  • Τη δημιουργία και  λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων,
  • Τη δημιουργία μοντέλου για την εκτίμηση επικινδυνότητας,
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού,
  • Τη σχεδίαση και ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών,
  • Την ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη αποφάσεων σε περιπτώσεις πλημμυρικών επεισοδίων,
  • Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης & έγκαιρης ενημέρωσης σε γραφικό περιβάλλον,
  • δράσεις για τη στοχευμένη ενημέρωση τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν