Ανάλυση αναγκών κατάρτισης και μελλοντικά σενάρια που ενημερώνονται και προσαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο – NewMetro Project

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEWMETRO ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΕΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.


ΤΟ ΕΡΓΟ NEWMETRO ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (VOOC – Vocational Open Online Courses).

Η Μηχανοτρονική ως αναδυόμενος κλάδος για τη διαχείριση της ψηφιακής καινοτομίας στα συστήματα παραγωγής

Η ανάλυση του NewMetro καταδεικνύει με σαφήνεια ότι, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τη Μηχανοτρονική ενισχύθηκε εκ νέου λόγω των εξελίξεων στον τομέα των αισθητήρων, τις επικοινωνίες και τους υπολογιστές.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα δείχνουν ότι σήμερα το πεδίο της Μηχανοτρονικής είναι πολύ ευρύ και σχετίζεται με πολλαπλούς τομείς (όπως η Ιατρική, η Ρομποτική, η Μηχανολογία, ο τομέας της αυτοκίνησης, η βιομηχανία μεταποίησης και παραγωγής, κ.ο.κ.).

Επιπλέον, η έρευνα του NewMetro αποκάλυψε ότι στη βιομηχανία της Μηχανοτρονικής, οι περισσότερες τάσεις επικεντρώνονται στο «λιγότερο»: λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, μικρότερο βάρος, μικρότερο όγκο και χαμηλότερο κόστος. Συνεπώς, ο ανταγωνισμός των προϊόντων αναπτύσσεται έντονα σε αυτούς τους τομείς. Ταυτόχρονα, η ισχυρή ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο οδηγεί σε ταχεία αύξηση του αριθμού των προμηθευτών και των συστημάτων, δημιουργώντας έτσι έναν σαφή κίνδυνο υποκατάστασης.

Μιλώντας για τους πιο σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας για τις χώρες εταίρους του έργου, τα «Προηγμένα συστήματα σχεδίασης και η ενσωμάτωση της βιομηχανοποίησης» θεωρούνται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, η «Διαχείριση των γραμμών συναρμολόγησης στα μηχανικά συστήματα στον βιομηχανικό τομέα» θεωρείται κρίσιμη από την Καταλονία, την Ιταλία, τη Λετονία. Μεταξύ των πιο σημαντικών τομέων, η Αυστρία αναφέρει την «Ενσωμάτωση στη διαδικασία παραγωγής των διαθέσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο» και ακολουθεί η «Βιομηχανική σχεδίαση με προηγμένα υλικά». Για την Πολωνία, από επιχειρηματική άποψη, τα πιο σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της βιομηχανικής της επανάστασης είναι η διαθεσιμότητα όχι μόνο πολύπλοκων μηχανημάτων, αλλά και εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης.

Οι πιο σημαντικές δεξιότητες για μαθητές και επιχειρηματίες

Συνοψίζοντας την άποψη των επιχειρηματιών και των μαθητών, οι ικανότητες κατά προτεραιότητα που ένας τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να έχει για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός συστήματος παραγωγής του μέλλοντος είναι:

 • Σχεδιασμός συστήματοςκαι ολοκλήρωση / διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων, το οποίο περιλαμβάνει την ικανότητα συναρμολόγησης και δοκιμής μηχανοτρονικών μονάδων, τη ρύθμιση χειριστηρίων μηχανών, την προσαρμογή λογισμικού, την προσαρμογή σχεδιασμού μηχανικού.
 • Εργαλεία και τεχνικές εικονικών πρωτοτύπων (Δυναμικές προσομοιώσεις, προσομοίωση Human in the loop, HMI, AR / VR, Digital Twin development).
 • Προγραμματισμός ρομποτικής (για παράδειγμα, ρύθμιση ρομπότ αυτοκινήτων).

 

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την δεξιότητα «Ορθή επιλογή προηγμένων υλικών» (ειδικά στην Καταλονία, τη Λετονία και την Ελλάδα) και τον «Ρομποτικό προγραμματισμό». Από την άλλη πλευρά, για τις επιχειρήσεις ιδιαίτερη σημασία έχουν «Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση/ διασύνδεση συστημάτων» και «Οι εικονικές δοκιμές και επικύρωση».

Προσδιορίζοντας ένα ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα σπουδών, ξεκινώντας από τις διαφορετικές προτεραιότητες των χωρών εταίρων.

Οι ερευνητές του New Metro προσπάθησαν επίσης να συγκρίνουν και να ταξινομήσουν τις διάφορες προτεραιότητες των χωρών εταίρων όσον αφορά στον τομέα της Μηχανοτρονικής, με βάση δηλώσεις τις οποίες και κατέθεσαν.

Εκτός από την αξιολόγηση των δηλώσεων «Ένα πρόγραμμα σπουδών Μηχανοτρονικής είναι μια ευκαιρία να προσελκύσει νέους μαθητές» και «Ένα έξυπνο μαθησιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο για μαθήματα Μηχανοτρονικής», τα υπόλοιπα κατέδειξαν σημαντικές στατιστικά διαφορές ανάλογα με τη χώρα διαμονής του ερωτώμενου.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τη δήλωση «Η Μηχανοτρονική μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ανεξάρτητος κλάδος», η Λετονία ήταν ιδιαίτερα υπέρ αυτής, η Ιταλία και η Ελλάδα συμφώνησαν εν μέρει, ενώ η Καταλονία εξέφρασε αντίθετη γνώμη.

Η δήλωση «Για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών Μηχανοτρονικής, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επανεκπαιδευτούν» υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Καταλονία, ενώ η δήλωση «Η Μάθηση 4.0 είναι πολύ χρήσιμη στα μαθήματα Μηχανοτρονικής» έχει γίνει αποδεκτή από όλες τις χώρες, αν και με λιγότερη θέρμη από την Ελλάδα.

Οι πέντε πιο σημαντικές δεξιότητες που εντοπίστηκαν

Οι 5 πιο σημαντικές ικανότητες σύμφωνα με όλους τους ερωτηθέντες είναι οι ακόλουθες:

 • Σχεδιασμός συστήματος και ολοκλήρωση / διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων (συναρμολόγηση και δοκιμή μηχανοτρονικών μονάδων, ρύθμιση μηχανών, προσαρμογή λογισμικού, προσαρμογή μηχανολογικού σχεδίου) (Μέση τιμή 0,67).
 • Ρομποτικός προγραμματισμός (ρύθμιση ρομπότ αυτοκινήτου) (Μέση τιμή 0,43);
 • Σχεδίαση εικονικών δοκιμών και επικύρωση χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης (προσομοίωση σχεδιαστικών εννοιών της Μηχανοτρονικής, χρήση λογισμικού CAM) (Μέση τιμή 0,41).
 • Προγραμματισμός PLC (προγραμματισμός ελεγκτή CNC) (Μέση τιμή 0,40).
 • Ορθή επιλογή προηγμένων υλικών που να ταιριάζουν στις ανάγκες των προϊόντων ή των διεργασιών παραγωγής (νέα) (Μέση τιμή 0,39).

Οι πέντε πιο σημαντικές δεξιότητες που εντοπίστηκαν

Οι 5 πιο σημαντικές ικανότητες σύμφωνα με όλους τους ερωτηθέντες είναι οι ακόλουθες:

 • Σχεδιασμός συστήματος και ολοκλήρωση / διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων (συναρμολόγηση και δοκιμή μηχανοτρονικών μονάδων, ρύθμιση μηχανών, προσαρμογή λογισμικού, προσαρμογή μηχανολογικού σχεδίου) (Μέση τιμή 0,67).
 • Ρομποτικός προγραμματισμός (ρύθμιση ρομπότ αυτοκινήτου) (Μέση τιμή 0,43);
 • Σχεδίαση εικονικών δοκιμών και επικύρωση χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης και προσομοίωσης (προσομοίωση σχεδιαστικών εννοιών της Μηχανοτρονικής, χρήση λογισμικού CAM) (Μέση τιμή 0,41).
 • Προγραμματισμός PLC (προγραμματισμός ελεγκτή CNC) (Μέση τιμή 0,40).
 • Ορθή επιλογή προηγμένων υλικών που να ταιριάζουν στις ανάγκες των προϊόντων ή των διεργασιών παραγωγής (νέα) (Μέση τιμή 0,39).

Κατά τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, σημαντικές στατιστικά διαφορές (p = 0,049) διαπιστώθηκαν μεταξύ των ομάδων ερωτηθέντων κατά την αξιολόγηση της δεξιότητας «Προγραμματισμός PLC» (προγραμματισμός ελεγκτή CNC): οι εργοδότες την  θεωρούν πιο σημαντική (μέση κατάταξη 116,14) σε σχέση με τους φοιτητές / νέους υπαλλήλους (μέση κατάταξη 100,62).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σύμφωνα με τους εργοδότες, μόνο η ικανότητα εργασίας με εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού και μηχανοτρονικού ελέγχου μηχανών υπερβαίνει το μέσο όρο (Μέση τιμή 3,03).

Εάν θέλετε να δείτε το πλήρες σενάριο, ρίξτε μια ματιά στην πλήρη στον ιστότοπο του έργου εδώ